Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

zmywarka Bosch serie 4

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-09-11 godz. 12:20
Przedmiot sprzedaży: zmywarka Bosch serie 4
Cena wywoławcza: 300,00
Opis:

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-09-2019r. o godz. 12:20  w lokalu:
49-340 KANTOROWICE, KANTOROWICE 12  
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ____________________________________________________________________________________________________
 
Lp. Nazwa ruchomości                                                                           Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Zmywarka BOSCH  Serie 4                                                             1 [szt.]                                 300,00                      150,00
2. Peikarnik AMICA INOX do zabudowy                                             1 [szt.]                                  400,00                      200,00
3. Płyta gazowa czteropalnikowa pod butlę , do 
    zabudowy                                                                                          1 [szt.]                                 350,00                     175,00
4. Lodówka Mastercook srebrna INOX                                                 1 [szt.]                                 150,00                       75,00
5. Telewizor LG LCD 42 call czarna obudowa                                       1 [szt.]                                 400,00                     200,00
6. Wzmacniacz Marants SR4200                                                          1 [szt.]                                 200,00                     100,00
7. Laptop ACER niebieski BCM72045VMD                                           1 [szt.]                                 400,00                     200,00
______________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się ,jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługje wierzytelność o watości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się- w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, a drugim przypadku-do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Rękojmię należy wpłacać na rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA
nr.: 51 10501490 1000 0092 6092 8941
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  
 
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 
                                                                                                       Komornik Sądowy
 
                                                                                                   Mateusz Dobrakowski