Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Renault Laguna 2001 r. Diesel 1.9 przebieg 180 tys. km kolor niebieski uszkodzone pompo-wtryski

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-09-17 godz. 12:20
Przedmiot sprzedaży: Renault Laguna 2001 r. Diesel 1.9 przebieg 180 tys. km kolor niebieski uszkodzone pompo-wtryski
Cena wywoławcza: 900,00
Opis:

 
OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-09-2019r. o godz. 12:20  w lokalu:
42-202 Częstochowa, ul. Warszawska 9/8  
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ____________________________________________________________________________________________________
 
Lp. Nazwa ruchomości                                                                            Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Renault LAGUNA  ,przebieg 180.000 km kolor niebieski 
   ,uszkodzone pompowtryski                                                                 1 [szt.]                                  900,00                   675,00
    nr rej. SC 9144 H, nr VIN VF1BFOGO625793528, rok prod. 2001, poj. 1,9    diesel ,
2. Telewizor SAMSUNG 50 call  LCD,czarna obud lekko 
    uszkodzona matryca                                                                          1 [szt.]                                   300,00                   225,00
3. Pralka BOSCH MAXX 7 kolor biały                                                    1 [szt.]                                   150,00                   112,50
4. Lodówka Whirpool 150 cm kolor biały                                                1 [szt.]                                   100,00                    75,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się ,jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługje wierzytelność o watości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się- w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, a drugim przypadku-do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Rękojmię należy wpłacać na rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA
nr.: 51 10501490 1000 0092 6092 8941
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  
 
 
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 
                                                                                                       Komornik Sądowy
 
                                                                                                   Mateusz Dobrakowski