Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Pierwsza licytacja ruchomości VOLKSWAGEN PASSAT

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-09-24 godz. 10:00
Przedmiot sprzedaży: Pierwsza licytacja ruchomości VOLKSWAGEN PASSAT
Cena wywoławcza: 3 150,00
Opis:

                                                                                                 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  24-10-2019 r. o godz. 10:00 pod adresem:
49-313 Lubsza, 
Kościerzyce 151/3
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza  licytacja ruchomości: 
___________________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                                                 Ilość                                        Wartość szacunkowa       Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________________
1. VOLKSWAGEN PASSAT TDI KOMBI                  1 [szt.]                                                  4 200,00  **)                 3 150,00
nr rej. OB48062, VIN WVWZZZ3BZXE348532
rok produkcji 1999, data nast. bad. 2019-08-16 00:00:00
___________________________________________________________________________________________________________________
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 75% sumy oszacowania
 
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941
 
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
 
                                                                                                                                                                                                  Komornik Sądowy
                                                                                                                                                                                                 Mateusz Dobrakowski
 
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
*) cena za sztukę