Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00002892/5

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-02-09 godz. 10:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00002892/5
Cena wywoławcza: 53 250,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 722/19
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00002892/5
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  09-02-2021r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości- położonej przy ul. Gospodarczej 14 w Lubszy, w powiecie brzeskim,woj.opolskim, na terenie częściowo rozproszonej zabudowy o dominującej funkcji budownictwa mieszkaniowego  jednorodzinnego oraz gruntów niezabudowanych oczekujących na proces urbanizacji– strefa centralna gminy Lubsza, w bliskiej odległości od centrum miasta (650 m w linii prostej od Urzędu Gminy). W najbliższym otoczeniu zlokalizowane budynki jednorodzinne oraz drobne punkty usługowe (Poczta Polska, przychodnia). W aktualnym stanie użytkowaniastanowi teren zabudowany wolnostojącym,   niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym, o poniżej przeciętnym standardzie wykonawstwa, kwalifikującym się do rozbiórki. 
Obiekt wybudowany w 1850 roku (na podstawie kartoteki budynków), później w latach 60-tych częściowo modernizowany, murowany, dach dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną na zaprawie,obecnie od wielu lat niezamieszkały niezamieszkały niezamieszkały o powierzchni użytkowej 117 m2. Na działce usytuowane są również pozostałości po wyburzeniu (rozbiórce) budynków gospodarczych, o łącznej powierzchni zabudowy 124 m2.
Działka posiada kształt regularny, w formie trapezu. Teren ogrodzony i niezagospodarowany, częściowo utwardzony, częściowo porośnięty roślinnością, nie przedstawiającą wartości użytkowej. Występuje ograniczona dostępność do infrastruktury technicznej. Nieruchomość położona przy utwardzonej drodze publicznej. Wjazd i wejście na teren nieruchomości od strony ulicy Gospodarczej.  
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego cała działka położona jest w strefie konserwatorskiej. Obiekty na działce o wartościach kulturowych, wpisanych do rejestru zabytków. Wszystkie prace (w tym rozbiórkę obiektu) należy wykonywać w uzgodnieniu z konserwatorem  zabytków.Poza tym pas działki (ok. 56m2) od ulicy Gospodarczej przeznaczony jest na poszerzenie ulicy.
 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  OP1B/0002892/5.
 
Suma oszacowania wynosi 71 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi    53 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  7 100,00zł. 
 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.