Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00006351/9, KW OP1B/00025931/8, KW OP1B/00030466/5, KW OP1B/00025261/0

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-10-26 godz. 09:30
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00006351/9, KW OP1B/00025931/8, KW OP1B/00030466/5, KW OP1B/00025261/0
Cena wywoławcza: 2 089 667,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 222/19
 
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
 KW OP1B/00030466/5, KW OP1B/00025931/8, KW OP1B/00025261/0, KW OP1B/00006351/9
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  26-10-2021r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 51,odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonych w miejscowości Pogorzela, gm. Olszanka, Powiat brzeski, woj. opolskie, dla których  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu prowadzi księgi wieczyste o numerach: OP1B/00030466/5, OP1B/00025931/8, OP1B/00025261/0, OP1B/00006351/9, znajdujących się w niedalekiej odległości od prężnie rozwijającego się inwestycyjnie, w fabryki i obiekty uslugowo-produkcyjne, miejscowości Skarbimierz-Osiedle. Egzekucje prowadzone z w/w nieruchomości połączone zostały w jedną egzekucję z nieruchomości zgodnie z postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Brzegu Mateusza Dobrakowskiego z dnia 16.11.2020r. stosownie do treści art. 926 §1 kpc z uwagi na fakt, iż są nieruchomościami do siebie przyległymi i stanowią całość gospodarczą. 
Działka niezabudowana oraz działki zabudowane obiektami po byłym zakładzie produkcji zniczy i wyrobów z parafiny objęte: 
*KW OP1B/00030466/5  (działka niezabudowana nr 595/7 am.1 o powierzchni 0,0332 ha, utwardzona),
*KW OP1B/00025931/8 (działki zabudowane nr 190 i 606/1 am. 1 o powierzchniach odpowiednio - 0,2700 i 0,4993 ha). Obiekty znajdujace się na gruncie to: -portiernia o pow. uż. 9,43 m2, bud. wzniesiony w technologii tradycyjnej, parterowy, dach płaski, kryty papą na lepiku; -budynek administracyjny o pow.uż. 226,97 m2 wzniesiony w technologii tradycyjnej , fundamenty i stropy żelbetowe, dach płaski dwuspadowy, kryty papą na lepiku; -hala magazynowa o pow.uż. 950,00 m2,obiekt wzniesiony w 2007r o konstrukcji stalowej; -hala produkcyjna o pow.uż. 379,04 m2, bud. o konstrukcji żelbetowej , szkieletowej o zróżnicowanej wysokości; - była kuźnia o pow.uż. 57,42 m2, bud. wzniesiony w technologii tradycyjnej, ściany murowane, stropodach żelbetowy, wrota stalowe; -była stacja diagnostyczna o pow.uż. 51,51m2,bud. wzniesiony w technologii tradycyjnej , ściany murowane, stropodach żelbetowy, wrota stalowe; -warsztat o pow.uż. 57,75 m2, bud. wzniesiony w technologii tradycyjnej, ściany murowane, stropodach żelbetowy, wrota stalowe; -magazyn-garaż  o pow.uż. 177,44 m2, bud. wzniesiony w technologii tradycyjnej, sciany murowane, stropodach wylewany, wrota drewniane w ramach stalowych ; -magazyn wysoki nr I o pow.uż. 80,46 m2, bud.magazynowy, szopogaraż wysoki, wzniesiony w technologii uprzemysłowionej, parterowy; -magazyn wysoki nr II o pow.uż. 80,46 m2, budynek magazynowy, szopogaraż wysoki, wzniesiony w technologii uprzemysłowionej, parterowy; -magazyn wysoki nr III o pow.uż. 80,46 m2, budynek magazynowy, szopogaraż wysoki, wzniesiony w technologii uprzemysłowionej, parterowy; -magazyn wysoki nr IV o pow.uż. 80,46 m2, budynek magazynowy, szopogaraż wysoki, wzniesiony w technologii uprzemysłowionej, parterowy; -budynek  byłej kotłowni o pow.uż. 54,00 m2, obiekt wybudowany w 2008r, i konstrukcji tradycyjnej, z fundamentami żelbetowymi i ścianami murowanym, ze stropodachem. Dach i ściany pokryte blachą, drzwi metalowe; -zbiornik żelbetowy na olej palmowy wzniesiony w latach 2007-2008, cztero komorowy o pojemności 1750 m3 każda komora, obudowane halą o konstrukcji stalowej, obudowanej następnie płytami warstwowymi - o pow. uż. 1500,00 m2; -hala produkcyjna o pow.uż. 796,92 m2, budynek stanowi hala produkcyjna z częścią magazynową wraz z pomieszczeniami socjalnymi, obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe. Głowna hala produkcyjna o konstrukcji szkieletowej, prefabrykowanej. Dach kryty papą; - wiaty - obiekty dobudowane do hali nr 1 wykonane w  konstrukcji stalowej na stopach żelbetowych, z pokryciem z blachy ocynkowanej, fałdowej. Razem powierzchnia użytkowa - Pu = 4 582,32 m2. 
*KW OP1B/00025261/0 ( działki nr 193/4, 193/5, 194/4 am.1 o powierzchniach - odpowiednio -0,0600, o,3900 i 0,3650 ha). Obiekty znajdujące się na gruncie to: -magazyn nr 1 o pow.uż. 219,80 m2, wiata magazynowa obudowana, obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji żelbetowej, wrota drewniane o konstrukcji stalowej; -magazyn nr 2 o pow. uż. 200,48 m2, wiata magazynowa obudowana, obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji żelbetowej, wrota drewniane o konstrukcji stalowej; -magazyn nr 3 o pow. uż. 494,94 m2, wiata magazynowa obudowana, obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji żelbetowej, wrota drewniane o konstrukcji stalowej; -były magazyn farb o pow.uż. 14,82 m2 bud. parterowy, wzniesiony w technologii tradycyjnej, dach konstrukcji drewnianej, posadzki betonowe. Razem powierzchnia użytkowa - Pu = 930,04 m2. Utwardzenie terenu w postaci dróg i placów wykonanych z trylinki z krawężnikami betonowymi, z płyt żelbetowych ażurowych oraz wylewane na mokro. Powierzchnia utwardzenia 3100 m2.Ogrodzenie od strony północno-wschodniej wykonane z prętów zbrojeniowych o średnicy 12mm, w ramach stalowych, ze słupkami stalowymi. Słupki osadzone w cokole betonowym. W tej części ogrodzenia brama wjazdowa. Długość ogrodzenia 42 mb, wysokość 1,2m. Pozostałe ogrodzenie wykonane z siatki stalowej na słupkach stalowych osadzonych w gruncie. Długość 102 mb, wysokość 1,5m.  
Działka rolna oraz zabudowana objęte: 
*KW OP1B/00006351/9 ( dwie działki- rolna i zabudowana, dz. rolna nr 195/9 am.1 - o powierzchni 0,4754 ha ( RIIIa), dz. zabudowana nr 195/8 am.1 - o powierzchni 0,0049 ha.
Pierwotnie była to cała działka rolna, na której wybudowano transformator o powierzchni zabudowy 4,00 m2, będący własnością Zakładu Energetycznego. Dlatego też nastąpiło wydzielenie działki zabudowanej. Dojazd dobry, wartośc bonitacyjna gleb - dla działki rolnej dobra. 
należących  do dłużnika: "MAGMAR" Sp. Z O.O.
położonych: Pogorzela, gm. Olszanka
dla których  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu 
prowadzi księgi  wieczyste o numerach OP1B/00006351/9, OP1B/00025931/8, 
OP1B/00030466/5, OP1B/00025261/0.
 
Suma oszacowania wszystkich nieruchomości łącznie wynosi 3 134 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    2 089 667,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  313 450,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.