Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00O20617/6

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-01-18 godz. 13:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00O20617/6
Cena wywoławcza: 64 667,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 742/16
 
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00020617/6
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  18-01-2022r. o godz.13:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 61, odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości- budynku mieszkalnego z budynkiem gospodarczym, położonym w miejscowości Rogalice nr 50, Gmina Lubsza, na działce nr 18/2 a.m. 1 o powierzchni 0,1100 ha. Na działce położony jest budynek, sprzed 1945 roku, który niegdyś pełnił funkcję Domu Ludowego, zaś w późniejszym okresie – funkcję baru (restauracji). Został on wzniesiony w systemie tradycyjnym, jako murowany, z więźbą dachową drewnianą, krytą dachówką, niepodpiwniczony, parterowy, z poddaszem. Od wielu lat nieużytkowany, obecnie wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego. Wpisany jest on do gminnej ewidencji zabytków. Na działce znajduje się również budynek gospodarczy, kwalifikujący się do rozbiórki.  Powierzchnia zabudowy – 288,30 m2, powierzchnia użytkowa budynku – 205,70 m2.    
należącej  do dłużnika: Anna Rosenberg ( poprzednio Krówczyńska)
położonej: 49-313 Lubsza, Rogalice
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
  prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00020617/6.
 
Suma oszacowania wynosi 97 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi    64 667,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 700,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.