Zastępca Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adama Piecucha
Asesor Komorniczy Mateusz Dobrakowski

fon

Telewizor LCD Sony Bravia 42"

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-05-30 godz. 12:00
Przedmiot sprzedaży: Telewizor LCD Sony Bravia 42"
Cena wywoławcza: 150,00
Opis:

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI Km 631 /18
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Zastępca Asesor Mateusz Dobrakowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-05-2019r. o godz. 12:00  w lokalu:
92-753 Łódź, ul.Marynarzy Polskich 33/106
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
 
Lp. Nazwa ruchomości                                                                          Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Telewizor LCD SONY BRAVIA 42" w czarnej 
obudowie                                                                                                       1 [szt.]                         200,00      150,00
2. Kuchenka gazowa czteropalnikowa AMICA wraz z 
piekarnikiem                                                                                                    1 [kpl]                         300,00      225,00
3. Stół drewniany + 5 krzeseł kolor buk obicie tapiceropwane 
jasne                                                                                                                1 [kpl]                           250,00      187,50
4. Lodówka WHIRPOOL dwukomorowa biała                                                 1 [szt.]                         250,00      187,50
5. Pralka Gorenje Steriltub w kolorze białym                                                    1 [szt.]                        250,00      187,50
6. wypoczynek-2 wersalki,2 fotele ,stoli obicie -zielony 
materiał                                                                                                             1 [kpl]                          500,00      375,00
7. Laptop ACE ASPIRE 5755-H-G-2434G32                                                   1 [szt.]                           400,00      300,00
8. Laptop TOSHIBA A300-1 AL                                                                         1 [szt.                         ] 400,00      300,00
9. Sekretarzyk drewniany brązowy                                                                   1 [szt.]                          300,00      225,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się ,jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługje wierzytelność o watości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się- w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, a drugim przypadku-do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Rękojmię należy wpłacać na rachunek bankowy:  ING Bank Śląski S.A.
nr.: 51 10501490 1000 0092 6092 8941
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  
 
 
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.