Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00006997/9

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-08-08 godz. 11:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00006997/9
Cena wywoławcza: 329 250,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00006997/9
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Zastępca Asesor Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  08-08-2019r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali 
nr 51,  odbędzie się pierwsza licytacja   działki gruntu w wieczystym użytkowaniu oraz budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności.
Nieruchomość objęta KW OP1B/00006997/9 stanowi budynek usługowo-mieszkalny w trakcie remontu położony na działce nr 899/7 A.M.12 o powierzchni 160m2- w użytkowaniu wieczystym. 
Budynek wzniesiono jako czterokondygnacyjny, murowany, z dachem płaskim krytym papą termozgrzewalną. Właścicielka nieruchomości uzyskała pozwolenie na przebudowę budynku. 
*Na parterze zaprojektowano  lokale usługowo-handlowe z osobnymi dwoma wejściami z ulicy- o powierzchni użytkowej 95,90m2. 
*Na pierwszym i drugim piętrze zlokalizowano lokale usługowo-biurowe, z wejściem z klatki schodowej o powierzchniach użytowych - odpowiednio 103,88m2 i 103,65m2. 
*Na trzecim piętrze zaplanowano lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 103,73m2 z wyjściem na stropodach gdzie zaprojektowano zielony ogród ( obudowany taras) z letnią kuchnią o powierzchni 12,40m2. Razem powierzchnia użytkowa budynku 419,56m2.
Obecnie do zakończenia prac zostało: postawienie ścianek działowych, wykonanie instalacji wewnętrznych, wykonanie tynków, posadzek, białego montażu oraz wykonania prac wykończeniowych- wewnątrz budynku zaś cokołu - na zewnątrz. 
położonej: 49-300 Brzeg, ul. Łokietka 2A, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
  prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00006997/9  
Suma oszacowania wynosi 439 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi    329 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 900,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów