Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

tereny inwestycyjne

Podstawowe informacje:
Data: 2024-05-10
Godzina: 08:30
Przedmiot sprzedaży: tereny inwestycyjne
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu Mateusz Dobrakowski
Cena wywoławcza: 1 616 700,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Działki i grunty
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00037120/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2024r. o godz. 08:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 61 odbędzie się druga licytacja nieruchomości - działek gruntu, położonych w Skarbimierzu-Osiedle, objętych Księgą wieczystą KW OP1B/00037120/7.  Skarbimierz - Osiedle, Gmina Skarbimerz, Powiat Brzeski, obejmująca działki 184/40 i 184/41 a.m.4 o powierzchni całkowitej - 6,1310 ha. Działki przylegają do siebie i posiadają dostęp do drogi . Funkcja nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy - tereny pod zabudowę przemysłową i usługową. Na działce nr 184/40 - wg Księgi wieczystej oraz Wypisu z kartoteki budynków - ujawniono dwa budynki. Jednakże wizja lokalna potwierdziła, że budynki te to obecnie ruiny i pozostałości po obiektach budynków towarzyszących byłemu lotnisku żołnierzy byłej Armii Radzieckiej. Ponadto nieruchomość jest zaniedbana, zachwaszczona, z dużą ilością samosiejek, drzew i zakrzaczeń, także dla celów inwestycyjnych będzie wymagała wykonania dodatkowych nakładów rzeczowych na nieruchomości. Położenie nieruchomości - na skraju terenów inwestycyjnych Osiedla Skarbimierz, ok. 3 km od powiatowego miasta Brzeg.

należącej do dłużnika: Jarosław Gretkierewicz

położonej: 49-318 Skarbimierz-Osiedle,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00037120/7

Suma oszacowania wynosi 2 425 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa

2/3 sumy oszacowania i wynosi   1 616 700,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 242 500,00 zł.

 

Rękojmię należy wpłacać na konto komornika:   

ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Skarbimierz-Osiedle
Wojewodztwo: opolskie