Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Udział 1/2 Samochód Jaguar X-TYPE D kombi poj; 2.0 kolor czarny OB 57716 2006r.

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-10-10 godz. 13:30
Przedmiot sprzedaży: Udział 1/2 Samochód Jaguar X-TYPE D kombi poj; 2.0 kolor czarny OB 57716 2006r.
Cena wywoławcza: 5 625,00
Opis:

 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI  Km 915/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  10-10-2019 r. o godz. 13:30 pod adresem:
49-312 SZYDŁOWICE,
SZYDŁOWICE 50
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości: 
___________________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                                                  Ilość                                         Wartość szacunkowa       Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________________
1. UDZIAŁ 1/2 - Jaguar X-TYPE D, samochód osobowy,
KOMBI diesel, pojemność 2.0, kolor czarny, OC ok          1 [szt.]                                              7 500,00                       5 625,00
nr rej. OB 57716, rok prod. 2006
nr VIN: SAJAF55T856E66223, przebieg 180 tys. km
___________________________________________________________________________________________________________________
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 75 % sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
 
 
Komornik Sądowy
Mateusz Dobrakowski
 
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
*) cena za sztukę