Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00027769/5

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-11-25 godz. 11:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00027769/5
Cena wywoławcza: 5 500,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00027769/5 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 867 w związku z art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-11-2019r. o godz. 11:00 w kancelarii  mieszczącej się: 49-300 Brzeg, 
ul.1 Maja 5 , pokój nr 2,  odbędzie się druga licytacja nieruchomości - działki rolnej położonej  w gminie Lubsza, w Powiecie Brzeskim, w województwie opolskim. Jest to działka nr 606/1 a.m. 9 o powierzchni 0,3000 ha, oddalona ok. 8 km od  miasta Brzeg. 
Teren , wg ewidencji gruntów, to rola o bonitacji gleby klasy RV, RVI, ŁV i ŁVI, z przewagą RV.
położonej: 49-313 Lubsza, Lubsza
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  OP1B/00027769/5
 
Suma oszacowania wynosi 11 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania 
i wynosi    5 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 100,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33,   51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
W kancelarii mieszczącej się:  49-300 Brzeg, ul.1 Maja 5 /2 można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Nieruchomość można oglądać po wczesniejszym ustaleniu z komornikiem.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jedna cena nabycia przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych , przy czym resztę ceny  , na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu albo dniach wolnych od pracy ( art.871 kpc) 
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
( art. 953 § 1 pkt 6,7,8 w związku z art. 1013' § 3 kpc) .
W związku z wejściem w życie 30 kwietnia 2016r znowelizowanej ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r o ukształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.2016r poz.2052 ze zm) informuję, iż zgodnie z art. 2a ust.1 nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niz wymienione w ust.1 i ust 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust.3 pkt 2-4 , może nastąpić za zgodą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W związku z powyższym przystępujący do przetargu winni posiadać w dniu licytacji aktualne zaświadczenie potwierdzające status rolnika indywidualnego.