Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00026755/7

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-02-09 godz. 10:45
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00026755/7
Cena wywoławcza: 49 800,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 722/19
 
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00026755/7
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  09-02-2021r. o godz.10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Lubsza, w powiecie brzeskim,woj.opolskim, w obrębie częściowo rozproszonej zabudowy o dominującej funkcji budownictwa zagrodowego jednorodzinnego oraz gruntów niezabudowanych, strefa centralna miejscowości Lubsza– obręb Lubsza. 
W aktualnym stanie użytkowania nieruchomość stanowi grunt niezabudowany, oczekujący na proces urbanizacji, przeznaczony częściowo pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową (zakładając podział hipotetyczny ok.1350 m2), a częściowo pod uprawy polowe i ogrodnicze, z zakazem zabudowy (zakładając podział hipotetyczny ok.1613 m2). Pas działki o szerokości 10 m od strony działki sąsiedniej o numerze 123 przeznaczony jest na poszerzenie drogi (wykonanie drogi – przedłużenie ulicy Gospodarczej). Działka o kształcie trapezu, porośnięta częściowo roślinnością nie przedstawiającą wartości użytkowej, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz upraw polowych . Teren działki nieogrodzony, nieutwardzony, z brakiem bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do działki możliwy przez działkę nr 124/1, stanowiącą własność tego samego właściciela. Na dzień sporządzenia opinii występuje ograniczona dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej. 
 dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze  KW OP1B/00026755/7
 
Suma oszacowania wynosi 66 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi    49 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 640,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.