Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00038250/4, KW OP1B/00007141/1

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-03-23 godz. 10:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00038250/4, KW OP1B/00007141/1
Cena wywoławcza: 33 000,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  GKm 72/19
 
 
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00007141/1, KW OP1B/00038250/4
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  23-03-2021r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 60,odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, dla których  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgi wieczyste o numerach OP1B/00007141/1 oraz OP1B/00038250/4. 
Egzekucje prowadzone z w/w nieruchomości połączone zostały w jedną egzekucję z nieruchomości zgodnie z postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Brzegu Mateusza Dobrakowskiego z dnia 16.11.2020r ponieważ nieruchomości są nieruchomościami do siebie przyległymi i stanowią całość gospodarczą. 
Nieruchomość KW OP1B/00007141/1 jest to działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Całość położona jest w miejscowości Lubicz pod nr 4 (pomiędzy wsiami Lubsza i Śmiechowice), Gmina Lubsza, Powiat Brzeski. Jest to działka nr 112/2 am. 1 o powierzchni 
1 500 m2. Na działce położony jest stary, jednokondygnacyjny  budynek mieszkalny, jednorodzinny i gospodarczy,  o powierzchni użytkowej mieszkalnej – Pu = 70,00 m2 (są to cztery pokoje z wejściami z kuchni) i części gospodarczej – Pu = 36,00 (zgodnie z Deklaracją podatkową). Budynek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i użytkowym i nie spełnia żadnych obecnych norm dla budynków mieszkalnych, kwalifikuje się jedynie do rozbiórki.  Funkcja w miejscowym planie zagospodarowania gminy : budownictwo mieszkalne – jednorodzinne. Uzbrojenie terenu – średnie. W terenie istnieje instalacja wodno – kanalizacyjna oraz elektryczna. Działka jest mocno zakrzaczona i zadrzewiona – należy ponieść dodatkowe koszty na jej karczowanie.
Nieruchomość KW OP1B/00038250/4 jest to działka rolna, położona w miejscowości Lubicz obok budynku o  numerze 4 (pomiędzy wsiami Lubsza i Śmiechowice ),Gmina Lubsza, Powiat Brzeski. Jest to działka nr 112/7am. 1 o powierzchni 0,2796 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania gminy – są to tereny pod uprawy polowe i ogrodnicze, z zakazem zabudowy (za wyjątkiem infrastruktury technicznej i urządzeń służących gospodarowaniem wodą w rolnictwie oraz ochroną istniejących zadrzewień. Wg ewidencji gruntów są to grunty orne RIV – 0,1194 ha oraz łąki ŁV – 0,1602 ha. Działka jest mocno zakrzaczona i zadrzewiona.
 
Suma oszacowania KW OP1B/00007141/1 oraz KW OP1B/00038250/4 wynosi łącznie 44 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   33 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  4 400,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.