Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

IVECO 35 1999r.

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-06-30 godz. 11:15
Przedmiot sprzedaży: IVECO 35 1999r.
Cena wywoławcza: 3 750,00
Opis:

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI  KMP 5/11
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-06-2022r. o godz. 11:15 49-300 Brzeg, ul. Krakusa 3 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
 
           Lp.                Nazwa ruchomości                                      Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
          1.                     IVECO 35                                                    1 [szt.]                        5 000,00  **)                3 750,00
nr rej. OB89439, VIN OBX009170016, rok produkcji 1999, data nast. bad. 2018-12-08 00:00:00
          2.                VOLKSWAGEN PASSAT                                 1 [szt.]                           4 500,00                    3 375,00
nr rej. OB91110, VIN WVWZZZ3BZWE242496, rok produkcji 1999, data nast. bad. 2019-08-16 00:00:00
          3.                     Nissan Navara, nr rej. OB 3849A przebieg ok. 350 
           tys. km, diesel                                                                    1 [szt.]                           15 000,00 **)                  11 250,00
nr rej. OB3849A, VIN VSKCVND40U0137980, rok prod. 2006
          4.            Wiertarka stacjonarna stołowa BASS POLSKA     1 [szt.]                               300,00                       225,00
niebieska
           5.   Giętarka Hydrauliczna z 6 wkr. kształtowym                  1 [szt.]                               300,00                        225,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33 o nr 51 1050 1490 1000 0092 6092 8941.
Rękojmi nie składa się ,jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługje wierzytelność o watości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się- w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, a drugim przypadku-do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
 
 
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.