Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Spawarka MAGSTER 280 z butlą

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-06-30 godz. 11:00
Przedmiot sprzedaży: Spawarka MAGSTER 280 z butlą
Cena wywoławcza: 750,00
Opis:

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI KMP 5/11
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-06-2022r. o godz. 11:00 49-300 Brzeg, ul. Krakusa 3 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
 
       Lp.               Nazwa ruchomości                          Ilość                           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
 1. Spawarka MAGSTER 280 z butlą w kolorze czerwonym 
SIN:P1140704530                                                      1 [szt.]                              1 500,00  *)                    750,00
2. Piła do cięcia metalu ,mechaniczna,ramowa typ:B5712R 
,rok. prod. 2013                                                         1 [szt.]                                1 000,00  *)                   500,00
3. Spawarka Sherman Workshop MIG 230 w kolorze niebieskim 
model:IP 21 S                                                            1 [szt.]                              1 500,00  *)                     750,00
4. Szpifierka kątowa Metabo W 1080 w kolorze 
zielonym                                                                     1 [szt.]                                100,00  *)                        50,00
5. Szlifierka kątowa Dewalt D 28492-QS 1 [szt.] 100,00  **) 50,00
6. Wiertarka stołowa "No name"                                 1 [szt.]                                  40,00  *)                       20,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33 o nr 51 1050 1490 1000 0092 6092 8941.
Rękojmi nie składa się ,jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługje wierzytelność o watości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się- w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, a drugim przypadku-do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania (art. 867(1) kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
 
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.