Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Licytacja nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2024-05-15 godz. 09:30
Przedmiot sprzedaży: Licytacja nieruchomości
Cena wywoławcza: 34 500,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 1344/23
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00027743/7
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  15-05-2024r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu użytkowego – boksu garażowego nr 58, położonego w budynku garażowym w Skarbimierzu Osiedle, przy ulicy Kasztanowej, na działce nr 41 o powierzchni 0,1176 ha. Do lokalu przypisany jest udział w części wspólnej budynku i nieruchomości gruntowej w udziale wynoszącym 622/10000 części. Działka, na której posadowiony został budynek jest ogrodzona. Budynek został wzniesiony w 1972 roku (jeszcze kiedy użytkownikiem terenu były jednostki byłej Armii Radzieckiej) jako murowany , z dachem lekko spadzistym z blachy trapezowej, wspartej na konstrukcji stalowej. Drzwi garażowe zostały wykonane jako stalowe, z wypełnieniem – od wewnątrz – płytą drewnopodobną. Posadzkę wykonano jako cementową. W lokalu przeprowadzano sukcesywnie remonty, między innymi wykonano podwieszenie stropodachu z desek na legarach drewnianych. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną. Teren działki utwardzony jest płytami betonowymi, które stanowią dojazd do jezdni asfaltowej ulicy Kasztanowej. Położenie nieruchomości – na prężnie rozwijającym się gospodarczo osiedlu, uznać należy jako dosyć atrakcyjne.
należącej  do dłużnika: Mateusz Pietrzak
położonej: 49-318 Skarbimierz-Osiedle, ul. Kasztanowa /58, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00027743/7
 
Suma oszacowania wynosi 46 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi    34 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 600,00zł
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Dokumentacja fotograficzna