Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Licytacja nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2024-04-25 godz. 09:00
Przedmiot sprzedaży: Licytacja nieruchomości
Cena wywoławcza: 182 250,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 1123/02 
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00031255/0
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  25-04-2024r. o godz.09:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 61, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej budynek hodowlany w gospodarstwie rolniczym, położony w Śmiechowicach, Gmina Lubsza, na działce nr 169/4 o powierzchni 2,1475 ha, przy czym część działki, na której zlokalizowany jest budynek, posiada areał 0,8849 ha. Pozostałą część działki to grunty klasy RIVb – 0,6106 ha oraz RV – 0,6520 ha. Na części działki zabudowanej posadowiony jest budynek hodowlany do tuczu trzody chlewnej. Budynek wzniesiono po roku 1997  w systemie tradycyjnym , jako parterowy, murowany, z dachem dwuspadowym o małym stopniu nachylenia połaci dachowych. Powierzchnia, zabudowy budynku – 1512,00 m2, powierzchnia użytkowa – 1 380,00 m2. Obiekt nie jest użytkowany od lat, stąd też nastąpiło drastyczne pogorszenie stanu technicznego , co powoduje konieczność natychmiastowej ingerencji remontowej , przy konieczności minimum 70 % nakładów rzeczowych, w celu doprowadzenia obiektu do używalności.
należącej  do dłużnika: Paweł Hawryluk
położonej: 49-322 Czepielowice, Smiechowice 37 A, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00031255/0
 
Suma oszacowania wynosi 243 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi    182 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 300,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.