Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-01-20 godz. 10:00
Numer KM: KMP 36/06
Numer KW: OP1B/00027875/1
Adres: Piłsudskiego 17/9, 49300 Brzeg
Opis:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2020 o godz. 10:00 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. 1 Maja 5/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

49-300 Brzeg, Piłsudskiego 17/9,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu

prowadzi księgę wieczystą nr [NKW: OP1B/00027875/1].

 

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

                                                                                                 Komornik Sądowy

                                                                                             Mateusz Dobrakowski

 

 

 

 

Pouczenie: Zgodnie z art.767 §1 kpc na niniejszą czynność komornika, przysługuje skarga do w Brzegu Sądu Rejonowego w Brzegu. Skargę wnosi się do Sądu Rejonowego w Brzegu w terminie tygodniowym od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności (art.767 §4 kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.